top of page

הנביא אלישע

הוא חצה את הירדן.

ריפא נחל עכור.

שלט בדובים.

השקה צבא צמא ועייף בלב המדבר.

הוציא ליטרים של שמן מכד קטן.

הבטיח לידה של בן.

החיה ילד מת.


הוא הבריא סיר מלא נזיד מקולקל.

האכיל מאה איש ב20 כיכרות לחם.

ריפא רמטכ״ל של צבא זר מצרעת

הציף להב ברזל על פני המים.


הוא קרא מחשבות

חשף מארבים

הנהיג צבא של אש

סינוור מתנקשים

לקח פלוגה שלמה בשבי.

הוא שוב קרא מחשבות

בישר על שפע בימי רעב.

המליך שני מלכים.ואת כל זה,

עשה אחרי שחזה בעיניים דומעות ברבו בזמן שעלה לשמיים במרכבת אש.


הנביא אלישע בן שפט

תלמידו של הנביא אליהו

חי בתקופת ממלכת אחאב.

וכל הניסים שעשה, לא למען עצמו עשה, לא כדי להאדיר את שמו, לא כדי לתמרןלטובתו.

אלא כדי להיטיב, להרבות חסד ולהשיב את עם ישראל לאלוקיו, לאביו שבשמיים.


הפטרת פרשת וירא

מלכים ב׳ פרק ד׳

Comentarios


bottom of page