top of page

מכפלה

האותיות ב׳ כ׳ ור׳ מיוחדות בתוך שאר האותיות העבריות כי ערכן המספרי מכפילבדיוק את הערך המספרי של האות שלפניהן.

ב - 2, פי שתיים מא׳.

כ - 20, פי שתיים מי׳.

ר - 200. פי שתיים מק׳.

זה לא מקרה שאלו הן האותיות שמרכיבות את המילה בכורה וברכה.

בכורה - הבכור הוא הילד הראשון שהופך את האדם להורה. מאחד לשניים.

ברכה - זו האיחול והתפילה לכך שכל מה שיש לך יכפיל את עצמו.

(אלו הן גם האותיות שמרכיבות את המילה כרובים - המלאכים ששומרים על פתח גןהעדן, וגם את המילה ״רכב״ מ״מעשה המרכבה״ - אך נניח לזה עכשיו, למרות שברורשהכל קשור.)בני אדם נוהגים לומר שאם הם רואים ברכה במעשה ידיהם, סימן שהם הולכים בדרךהנכונה.

ואנחנו תמיד מחפשים את הדרך הזו, הנכונה. תמיד בתהיה מול הדרך, האם היאנכונה לנו, האם היא נכונה לעולם.

האדם מחפש משמעות והמשמעות מעניקה לו משוב על ידי ההכפלה. דרך הברכה.

אם נתבונן בדרך, נראה שהיא מאוד מאוד עתיקה. במהלך הדורות היא הסתעפה, עברה תמורות, משברים ושמחות, שרק העצימו והרחיבו את נופה. הדרך מוסיפהלהנחות אותנו גם כיום, כשהיא ממשיכה להיות לנו אופק - שעד כמה שהואטרנסצנדנטי, ככה הוא אמיתי ומוחשי. וכשאנחנו חלק ממנה, אנחנו חווים נחמהותקווה, אושר ואמונה, אהבה ורחמים. אנחנו חווים מה זה באמת חיים.

הדרך משתנה, אך היא תמיד אותה הדרך.

כמו שתיל שנהיה עץ.

כמו תינוקת שנהיית אשה.

דרך מבורכת, מתפתחת, מוכפלת.


מכפלה

שמן על בד

155:112 ס״מ

2022

Comments


bottom of page